ЕКСКЛУЗИВНА УСЛУГА : ОСИГУРУВАЊЕ НА ГУМИ !!!

Знаеме дека не е баш „згодно“, кога една или повеќе гуми на нашиот автомобил ќе се оштетат од надворешен фактор,кој  гаранцијата не го покрива!!! Особено е тешко кога гумите сме си ги купиле неодамна и со голем мерак, или пак, ни било напорно да ги платиме!

Во ексклузивна соработка со АД Осигурителна Полиса, на своите купувачи ТРАНЗИТ ДООЕЛ им ја овозможува услугата да ги осигураат своите нови гуми !

Купувачите – правни или физички лица – можат да ги осигураат своите нови гуми, доколку возилото е наменето за превоз на лица, при што покрај седиштето за возачот има најмногу 8 седишта, а чија тежина не надминува 3,5 тони. Мора да бидат осигурени минимум две гуми на иста оска на возилото.

ПОЛИСА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

Полисата за осигурување на гуми нуди дополнителна вредност на купувачот, бидејќи овозможува покритие за она што не е покриено со гаранцијата: оштетена гума од шајки и други остри предмети, остри ивици и слични услови на патот, вандализам (нанесена штета од трети лица) и кражба (исклучок е штета од сообраќајна незгода, освен кога причината за неа е оштетена гума).

Осигуреникот, кога ќе настане осигурениот случај, задолжително мора да се јави во Асистентскиот Центар на Europ Assistance Magyarorszag KFT на тел. +389 2 320 40 80 и да го пријави случајот (центарот работи 24 часа дневно / 7 дена во неделата) објаснувајќи го начинот и причините за настанување на штетата. Правото на надомест се остварува под услов помошта да се обезбедува исклучиво од страна на Асистентската компанија, односно Europ Assistance и тоа единствено со претходно телефонско јавување и добивање согласност од Асистентската компанија.

ДОКУМЕНТИ
Корисникот на осигурувањето е должен да поднесе образец за пријава на штетата на Осигурувачот, вклучувајќи ги и сите документи, како оригинална сметка или фактура за поправка на оштетените гуми, оригинален примерок од сметката за нова гума, копија од фактура за набавка на осигурените гуми, со цел пријавување на штетата и утврдување на правото на надомест на штетата.  Доколку не е можна поправка на гумите, потребно е да се достави потврда од надлежниот авто сервис дека осигурената гума не може да се поправи.  Заменската гума мора да биде нарачана и монтирана кај продавач на гуми од сервисната мрежа на Осигурувачот.  Во случај на кражба на гумите, осигуреникот или корисникот е должен настанот да го пријави во МВР.

Осигурувањето важи во Македонија и сите европски држави чии национални бироа се членки во системот на зелена карта.

Полисата исплатува штети во износ до 300ЕУР по штетен настан и до 1.000ЕУР годишно вкупно по возило.

Кога купувачот поминал повеќе километри со гумата, односно „употребил“ дел од вредноста на гумата, што е видливо од истрошеноста на шарите на гумата, надоместот на штета се врши така што тој „употребен дел“ се минусира од цената на новата гума којашто осигурителот ќе ја исплати на осигуреникот. (Истата постапка се применува и во случај на рекламација по гаранција!) Така, кога штетата е непоправлива и мора да се купи нова гума, надоместот на штета се врши така што се одбива „франшиза“  на следниот начин:
*Препорака од Goodyear за промена на гумите (кога гумата е истрошена?):

Промена на гумите обично се препорачува кај: летни гуми – 2 mm длабочина на профилот; гуми со ултра високи перформанси – 3 mm длабочина на профилот; зимски гуми – 4 mm длабочина на профилот.

Колку подлабока е шарата на зимската гума, толку подобро таа се претставува на снежниот коловоз. Според официјалните спецификации длабочината на профилот треба да е минимално 1,6 mm.

ВИ ПОСАКУВАМЕ СРЕЌНО И БЕЗГРИЖНО ВОЗЕЊЕ!!!